Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

WYCIĄG Z REGULAMINU WYDAWANIA KARTY IDENTYFIKACYJNEJ GRUPY KRWI W WOJSKOWYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W WARSZAWIE

I. PODSTAWA WYDANIA

1. Karta identyfikacyjna grupy krwi służy do trwałej dokumentacji grup krwi, zgodnie z §32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z dnia 3 października 2005 r.)

WZÓR KARTY WCKiK SP ZOZ

2 . Zgodnie z zasadami określonymi w ,,Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi" wydanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii, można wykorzystywać karty grup krwi do trwałej ewidencji. W zasadach tych czytamy:
W nowych dowodach osobistych nie ma miejsca na wpisanie grup krwi. W związku z tym zostały opracowane wzory kart grup krwi. Awers karty powinien zawierać dane osobowe (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, imiona rodziców). Na rewersie karty powinna się znaleźć prostokątna pieczęć z poziomymi rubrykami, o przepisowych wymiarach. Karta wielkości nowego dowodu osobistego powinna być usztywniona i zafoliowana lub wykonana z tworzywa sztucznego, z możliwością dokonywania niezmywalnych wpisów. Karty grupy krwi mogą wydawać tylko pracownie i osoby upoważnione przez dyrektora Centrum Krwiodawstwa. Wzór takiej karty musi być zatwierdzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Zgodnie z zasadami trwałej dokumentacji, wiarygodna karta informująca o grupie krwi musi opierać się na badaniach dwóch próbek krwi pobranych w różnym czasie (dwa wkłucia), o czym świadczą wpisane dwa numery badań łamane przez daty ich wykonania. Niezbędna jest także wyraźna pieczątka pracowni oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowość dokonanego wpisu, a także złożony przez nią podpis.

3. Karta identyfikacyjna grupy krwi wydawana w WCKiK SP ZOZ jest opracowana zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia o którym mowa w pkt 1,oraz ww. zasadami. Wydana karta z grupą krwi jest dokumentem poświadczonym przez uprawnionego w WCKiK serologa.


II. ZASADY OTRZYMANIA KARTY IDENTYFIKACYJNEJ GRUPY KRWI

1. W ramach promocji honorowego krwiodawstwa wydawanie kart w WCKiK jest całkowicie nieodpłatne.

2. WCKiK wydaje karty tylko zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz Dawcom wielokrotnym, którzy oddadzą u nas przynajmniej dwie jednostki krwi pełnej.

3. WCKiK nie wydaje kart odpłatnie do odwołania.

4. Każdemu HDK przysługuje tylko jedna bezpłatna karta, w przypadku zagubienia lub kradzieży należy o zaistniałym fakcie powiadomić WCKiK Centrum Warszawa lub najbliższą Terenową Stację, wydanie kolejnej karty w takim przypadku będzie każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.


III TERMIN I MIEJSCE WYDAWANIA KART

1. HDK karty będą wydawane:

a) w przypadku oddania krwi w WCKiK Centrum w Warszawie - w dniu oddania krwi pełnej w pracowni immunohematologii dawców, pokój numer 11",

b) w przypadku oddania krwi w Terenowych Stacjach: Szczecin, Lublin, Kraków, Ełk - w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca po oddaniu drugiej jednostki krwi pełnej u Kierownika odpowiedniej Stacji Terenowej,

c) w przypadku oddania krwi w Terenowych Stacjach: Wrocław, Bydgoszcz - wydanie karty będzie możliwe dopiero po zakończeniu trwającego procesu informatycznego.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Karty będą wydawane wyłącznie w siedzibie WCKiK w Warszawie oraz w siedzibach Terenowych Stacji WCKiK właścicielom kart, po okazaniu dokumentu tożsamości.

2. Każdorazowe wydanie karty jest rejestrowane w programie komputerowym Krew kart w WCKiK oraz potwierdzane własnoręcznym podpisem właściciela karty na liście wydanych kart.

3. Wydawanie kart na powyższych warunkach obowiązuje od 14.10.2009 r.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław

WCKiK SP ZOZ.