Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Szczecinie zatrudni pielęgniarkę do Pracowni Kwalifikacji Dawców lub ratownika medycznego (jako osobę do poboru krwi) w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.12.2020 r.

Wymagania:
- wykształcenie w zawodzie pielęgniarki,
- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
lub
- tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązku doszkalania zawodowego określonego w ustawie z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dopuszczamy również możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy zlecenia lub kontraktu.
Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- uprawnienia serologiczne,
- dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właœciwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.
Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -