Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko księgowy / specjalista do działu finansowo - księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków na stanowisku:
- dekretowanie, wprowadzanie i księgowanie dokumentów księgowych,
- rozliczanie kosztów na ośrodki ich powstawania,
- sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących rozliczeń międzyokresowych,
- sporządzanie dokumentacji do potwierdzenia sald z kontrahentami,
- sporządzanie faktur sprzedażowych, ich dekretowanie i księgowanie,
- sporządzanie wezwań do zapłaty dla dłużników, nadzorowanie rozrachunków z kontrahentami,
- sporządzanie not odsetkowych,
- sporządzanie sprawozdań RB-N, RB-Z oraz innych związanych ze strukturą firmy,
- współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
- rozliczanie VAT i sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE,
- rozliczanie JPK,
- analiza i prowadzenie dokumentacji sprzedaży.

Wymagania:

- wykształcenie średnie / wyższe kierunkowe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
- sumienność,
- odpowiedzialność.
Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku podejmie współpracę z lekarzem w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.

Do głównych zadań będzie należało: badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:
Kierownika Pracowni Serodiagnostyki Wirusów
wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie tytułu specjalisty,
- 5 lat doœwiadczenia.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Kontroli Jakoœci w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właœciwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -