Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WCKIK

NASZE OSIĄGNIĘCIA

NASZA WSPÓŁPRACA

REKOMENDACJE DLA WCKIK


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej w lipcu 2005 roku. Rozporządzenie MON z dnia 28.10.2004r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa Dz. U. z 2004 Nr 243, poz. 2433.

Najważniejsze zadania WCKiK:

- Wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi.

- Przygotowanie do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych.

- Gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników dla celów mobilizacyjnych i działań bieżących, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

- Zabezpieczanie w krew i jej składniki jednostek sojuszniczych, w ramach wsparcia państwa gospodarza.

- Kontrolowanie i ocenianie, jakości krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

- Opracowanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

- Pobieranie i konserwowanie krwi oraz produkcja preparatów krwio i osoczopochodnych.

- Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne.

- Szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie: badań immunohematologicznych, preparatyki oraz zasad leczenia krwią, szkolenia dla pielęgniarek.

- Prowadzenie usług laboratoryjnych.

powrót >>>


Nasze osiągnięcia:

- Jako pierwsi wśród jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi wprowadziliśmy do praktyki tzw. filtrację In Line, czyli wytwarzanie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych.

- Wojskowa służba krwi, jako trzecia jednostka w Polsce uruchomiła procedurę wykrywania markerów wirusowych metodami biologii molekularnej pojedynczej donacji krwi z jednej probówki.

- WCKiK, jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce prowadzi procedurę mrożenia Koncentratu Krwinek Czerwonych.

- W ciągu roku pobieramy średnio ok. 30 tyś donacji krwi w zależności od otrzymanych dotacji z MON.

W lipcu 2009 roku podpisanie umowy na użyczenie najnowszego ambulansu do poboru krwi im. Jana Pawła II - rozpoczęcie poboru.

powrót >>>


Nasza współpraca:

Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi promującymi honorowe krwiodawstwo między innymi:

- Internetowy Klub Honorowych Dawców Krwi

- Polski Czerwony Krzyż

- Klub HDK na terenie całego kraju.

KREW I JEJ SKŁADNIKI POBRANE PRZEZ WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SĄ PRZEZNACZONE DO RATOWANIA LUDZKIEGO ŻYCIA BEZ DZIELENIA PACJENTÓW NA WOJSKOWYCH I CYWILNYCH.


powrót >>>


Rekomendacje dla WCKiK SP ZOZ

Rekomendacje Polskiego Czerwonego Krzyża Rekomendacje IKHDK

powrót >>>


Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.