Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Opinia prawna w sprawie zwolnienia od zajęć służbowych krwiodawcy. Opinia prawna w sprawie pobierania opłat za badanie grupy krwi. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DAWCÓW I KANDYDATÓW NA DAWCÓW KRWI

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozkazem dziennym Nr 84/2018 Dyrektora WCKiK SPZOZ płk mgr farm. Piotra KLAMROWSKIEGO z dnia 24.05.2018 powołano Inspektora ochrony danych.

Adres korespondencyjny:

00-671 Warszawa,
ul. Koszykowa 78,

adres e-mail: edu(at)wckik.pl.


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WCKIK SP ZOZ

Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.z 1997r.Nr 106,poz.681 z pózn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(Dz.U.z 2004r.,Nr243,poz.2433)
.

ZARZĄDZENIE NR 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
(Dz. Urz. MON z 29 sierpnia 2018 poz. 245)

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z POBOREM KRWI


ROZPORZĽDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz. U. 2019 poz. 2106

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Dz.U. 2019 poz. 1441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2017 poz. 2051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. ( Dz.U. 2013 poz. 1559 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 741 2012.07.01)
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 741 2012.07.01)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 343)
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2017 poz. 1741)
Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2017 poz. 1026)
Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602)
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzeœnia 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz.U. 2017 poz. 1724)
Dz.U. 2017 poz. 1724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433)
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, z późn. zm. w Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582
Rozporządzenie, Rozporządzenie zmieniające

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
Dyrektywa

Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi.


Zwiazane z wojskowa służba krwi, normatywne akty prawne i publikacje wydane przez odpowiednie agendy NATO:

AJP-4-10 (Sojusznicza Doktryna Połączonego Wsparcia Medycznego),

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.