Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Decyzja Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem korona wirusem jak i celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, szkolenia dla pielęgniarek i położnych z przetaczania krwi i jej składników zostają wstrzymane do odwołania.
Organizujemy Szkolenie
z Przetaczania Krwi
i jej Składników dla
Pielęgniarek i Położnych
.

Szkolenie odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

[Wymagane dokumenty do pobrania]

Celem szkolenia jest:
1. Zapoznanie pielęgniarek i położnych z zagadnieniami i aspektami związanymi z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
2. Zapoznanie szkolonych z zasadami współczesnej transfuzjologii w szczególności w zakresie:

 1. zastosowania krwi i jej składników w nowoczesnej hemoterapii,
 2. podstaw immunologii transfuzjologicznej
 3. zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości stosowanej krwi i jej składników, które zależy głównie od personelu pielęgniarskiego wykonującego zabiegi przetoczenia,
 4. konieczności dostarczenia i ustalenia wskazówek dotyczących użycia i zapewnienia jakości krwi i jej składników przeznaczonych do nadzoru w zakresie krwiolecznictwa, szpitalnego banku krwi i personelu bezpośrednio zaangażowanego w zabiegi przetaczania,
 5. transfuzje autologiczne i transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych, tkanek i organów,
 6. powikłań poprzetoczeniowych i zdarzeń związanych z zabiegiem przetoczenia , które mogą powodować poważne zagrożenie życia lub zgon, a które są wywołane przez błędy ludzkie i systemowe w całym łańcuchu zabiegu przetoczenia krwi.

Program szkoleń został opracowany zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie z dnia 27.04.2005 r. oraz zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. Nr 38, poz.363,2005).

Organizujemy także szkolenia:

Szkolenie z serologii

 1. kurs podstawowy dla osób rozpoczynających pracę w pracowni immunohematologii.
  Upoważnia on do wykonywania badań serologicznych pod nadzorem diagnosty. Kończy sią wydaniem czasowego zaświadczenia na okres 2 lat.
 2. szkolenie I stopnia - kurs dla osób z co najmniej 2 letnim stażem pracy w pracowni immunohematologii ubiegających się o uprawnienia do wykonywania badań serologicznych. Również dla osób mających przerwę w pracy, w czasie której wygasły posiadane uprawnienia.
 3. szkolenie II stopnia - kurs dla osób ubiegających się o weryfikację posiadanych uprawnień, które zachowały ciągłość pracy.
 4. szkolenie I stopnia "metody mikrokolumnowe" i II stopnia "metody mikrokolumnowe" dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień do wykonywania badań serologicznych mikrometodami.
 5. szkolenie z zakresu technik i testów serologicznych dla Sił Zbrojnych przewidziany dla osób wyjeżdżających na misje pokojowe.

INFORMACJA

W sprawie wystawiania faktur sprzedażowych po dniu 1 stycznia 2020 r.

  W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług informuję, że po dniu 1 stycznia 2020 r.:

 1. Faktury sprzedażowe dla podatników podatku VAT wystawiane będą pod warunkiem podania numeru NIP w tytule przelewu.
 2. Nie podanie numeru NIP w momencie zakupu będzie skutkowało odmową wystawienia póŸniejszej faktury na podstawie paragonu.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza numerem NIP zobowiązane są do podania w przelewie pełnej nazwy firmy pod, którą prowadzona jest działalność.
 4. W stosunku do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nadal będzie istniała możliwość wystawienia faktury bez numeru NIP, na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje na temat Szkoleń pod numerem telefonu:

Tel. 261-845-701
Fax. 261-845-135
e-mail: szkolenia@wckik.pl

Nr konta:
Bank BGK 29 1130 1017 0020 1465 8420 0001


[WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA:]


- Zasady zgłaszania na szkolenie
- Druk zgłoszenia na szkolenie
- Oświadczenie o źródle finansowania
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowychpowrót >>>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI


WCKiK SP ZOZ.