Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej w lipcu 2005 roku. Rozporządzenie MON z dnia 28.10.2004r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa Dz. U. z 2004 Nr 243, poz. 2433.

Najważniejsze zadania WCKiK:

– Wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi.

– Przygotowanie do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych.

– Gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników dla celów mobilizacyjnych i działań bieżących, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Zabezpieczanie w krew i jej składniki jednostek sojuszniczych, w ramach wsparcia państwa gospodarza.

– Kontrolowanie i ocenianie, jakości krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Opracowanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

– Pobieranie i konserwowanie krwi oraz produkcja preparatów krwio i osoczopochodnych.

– Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne.

– Szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie: badań immunohematologicznych, preparatyki oraz zasad leczenia krwią, szkolenia dla pielęgniarek.

– Prowadzenie usług laboratoryjnych.


W Skład Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wchodzą Terenowe Stacje w:

  1. Bydgoszczy
  2. Ełku
  3. Gdańsku
  4. Krakowie
  5. Lublinie
  6. Szczecinie
  7. Wrocławiu
  8. Zespół Medyczny w Warszawie

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WCKIK SP ZOZ

Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.z 1997r.Nr 106,poz.681 z pózn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(Dz.U.z 2004r.,Nr243,poz.2433)
.

ZARZĄDZENIE NR 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
(Dz. Urz. MON z 29 sierpnia 2018 poz. 245)

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z POBOREM KRWI

ROZPORZĽDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz. U. 2019 poz. 2106

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Dz.U. 2019 poz. 1441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2017 poz. 2051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. ( Dz.U. 2013 poz. 1559 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 741 2012.07.01)
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 741 2012.07.01)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 343)
Dz.U. 2010 nr 56 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2017 poz. 1741)
Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2017 poz. 1026)
Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602)
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzeœnia 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz.U. 2017 poz. 1724)
Dz.U. 2017 poz. 1724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433)
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, z późn. zm. w Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582
RozporządzenieRozporządzenie zmieniające

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dyrektywa

DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
Dyrektywa

Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi.


Zwiazane z wojskowa służba krwi, normatywne akty prawne i publikacje wydane przez odpowiednie agendy NATO:

AJP-4-10 (Sojusznicza Doktryna Połączonego Wsparcia Medycznego),

Opublikował(a): wckik

Ostatnia zmiana: