Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.02.2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Technologii i Rozwoju Pan Piotr UŚCIŃSKI oraz Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Pan płk mgr inż. Piotr STEFAŃSKI podpisali w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności nieruchomości w celu doposażenia państwowej osoby prawnej. Na jej mocy WCKiK przejęło od Skarbu Państwa nieruchomości wykorzystywane przez Terenową Stację we Wrocławiu. Na zakończenie, w podziękowaniu za wsparcie udzielane WCKiK SPZOZ Pan Dyrektor wręczył Panu Ministrowi pamiątkowy ryngraf WCKiK.