Szkolenie z Przetaczania Krwi i jej Składników dla Pielęgniarek i Położnych

Szkolenie odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Celem szkolenia jest:
1. Zapoznanie pielęgniarek i położnych z zagadnieniami i aspektami związanymi z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
2. Zapoznanie szkolonych z zasadami współczesnej transfuzjologii w szczególności w zakresie:

 • zastosowania krwi i jej składników w nowoczesnej hemoterapii,
 • podstaw immunologii transfuzjologicznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości stosowanej krwi i jej składników, które zależy głównie od personelu pielęgniarskiego wykonującego zabiegi przetoczenia,
 • konieczności dostarczenia i ustalenia wskazówek dotyczących użycia i zapewnienia jakości krwi i jej składników przeznaczonych do nadzoru w zakresie krwiolecznictwa, szpitalnego banku krwi i personelu bezpośrednio zaangażowanego w zabiegi przetaczania,
 • transfuzje autologiczne i transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych, tkanek i organów,
 • powikłań poprzetoczeniowych i zdarzeń związanych z zabiegiem przetoczenia , które mogą powodować poważne zagrożenie życia lub zgon, a które są wywołane przez błędy ludzkie i systemowe w całym łańcuchu zabiegu przetoczenia krwi.

Program szkoleń został opracowany zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie z dnia 27.04.2005 r. oraz zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. Nr 38, poz.363,2005).

Organizujemy także szkolenia:

Szkolenie z serologii

 • kurs podstawowy dla osób rozpoczynających pracę w pracowni immunohematologii.
  Upoważnia on do wykonywania badań serologicznych pod nadzorem diagnosty. Kończy sią wydaniem czasowego zaświadczenia na okres 2 lat.
 • szkolenie I stopnia – kurs dla osób z co najmniej 2 letnim stażem pracy w pracowni immunohematologii ubiegających się o uprawnienia do wykonywania badań serologicznych. Również dla osób mających przerwę w pracy, w czasie której wygasły posiadane uprawnienia.
 • szkolenie II stopnia – kurs dla osób ubiegających się o weryfikację posiadanych uprawnień, które zachowały ciągłość pracy.
 • szkolenie I stopnia „metody mikrokolumnowe” i II stopnia „metody mikrokolumnowe” dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień do wykonywania badań serologicznych mikrometodami.
 • szkolenie z zakresu technik i testów serologicznych dla Sił Zbrojnych przewidziany dla osób wyjeżdżających na misje pokojowe.

 

INFORMACJA

W sprawie wystawiania faktur sprzedażowych po dniu 1 stycznia 2020 r.

 

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług informuję, że po dniu 1 stycznia 2020 r.:

 • Faktury sprzedażowe dla podatników podatku VAT wystawiane będą pod warunkiem podania numeru NIP w tytule przelewu.
 • Nie podanie numeru NIP w momencie zakupu będzie skutkowało odmową wystawienia póŸniejszej faktury na podstawie paragonu.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza numerem NIP zobowiązane są do podania w przelewie pełnej nazwy firmy pod, którą prowadzona jest działalność.
 • W stosunku do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nadal będzie istniała możliwość wystawienia faktury bez numeru NIP, na dotychczasowych zasadach.

 

Szczegółowe informacje na temat Szkoleń pod numerem telefonu:

Tel. 261-845-701
Fax. 261-845-135
e-mail: szkolenia@wckik.pl

Nr konta:
Bank BGK 29 1130 1017 0020 1465 8420 0001


[WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA:]


– Zasady zgłaszania na szkolenie
– Druk zgłoszenia na szkolenie
– Oświadczenie o źródle finansowania
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Materiały szkoleniowe: