Oferty pracy:

 

Terenowa Stacja we Wrocławiu

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ pilnie zatrudni diagnostów laboratoryjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

Uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych będą dodatkowym atutem

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownik.wroclaw@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko – Starszy Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych.

Główne zadania:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (również w formule PCP), w szczególności jako przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej;
 2. udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych;
 3. sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 4. koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów we współpracy z Radcą Prawnym;
 5. współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań,
 6. prowadzenie ewidencji postępowań;
 7. współpraca przy opracowywaniu planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.

OCZEKIWANIA:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 2. 5 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze procesu zamówień publicznych;
 3. doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 4. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego w zakresie mającym zastosowanie na zajmowanym stanowisku;
 5. aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych;
 6. dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 7. umiejętność analitycznego myślenia;
 8. samodzielność w działaniu;
 9. skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 10. wysoka kultura osobista i postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 1. studia podyplomowe w obszarze PZP;
 2. doświadczenie w opracowywaniu planów zamówień publicznych;
 3. doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności;
 4. umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX;
 5. umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych;

Oferujemy:

– umowę o pracę w wymiarze czasu pracy do uzgodnienia jednak nie mniejszym niż 1/2 etatu;

– możliwość elastycznego uzgadniania godzin pracy.

– bardzo dobre warunki pracy.

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

– możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach finansowanych przez pracodawcę.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.

 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie pilnie  zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika Działu Zapewnienia Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– posiadanie tytułu specjalisty,

– min. 5 – letni staż pracy w zawodzie, w tym min. 2 lata w dziale zapewnienia jakości.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy w zależności wysługi lat pracy, od  przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy
 • Dodatek funkcyjny do 20% uposażenia zasadniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres:kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Warszawie zatrudni Kierownika Pracowni Kontroli Jakości.

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej,

– minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie, zwalnianie krwi i składników krwi oraz środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej.

 

Warunki zatrudnienia;

– podległość służbowa – bezpośrednio Kierownikowi Działu Zapewnienia Jakości,

– miejsce pracy: Zespól Medyczny WCKiK, ul. Szaserów 128 (kompleks WIM),

– preferowany pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę,

– skrócony wymiar czasu pracy do uzgodnienia – nie mniejszy jednak niż ¾ etatu,

– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word ) – na poziomie podstawowym.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl


 

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni od 01.2022 roku pielęgniarkę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 


 

 


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało wykonywanie prac porządkowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko ,, Młodszy Asystent” diagnostę analityki medycznej do Działu Pobierania i Jej Składników Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
lub
-tytuł technika analityki medycznej.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisko będzie należało wykonywanie prac porządkowych.

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z  lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Kontroli Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.