Oferty pracy:

 

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni od 01.2022 roku pielęgniarkę, w pełnym wymiarze czasu pracy.


 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Działu Zapewnienia Jakości w Warszawie. Poniżej wymagania kwalifikacyjne:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej lub,

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w tym dopuszczalny tytuł specjalisty z transfuzjologii lub transfuzjologii klinicznej i posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– 5 lat doświadczenia w zawodzie,

Podstawowe zadania: zapewnienie przestrzegania wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, preparatyki, badania, przechowywania oraz wydawania i transportu w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi.

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe, wynikające z kodeksu pracy uprawnienia socjalne, po roku pracy oferujemy możliwość sfinansowania studiów podyplomowych w zakresie uzyskania uprawnień osoby wykwalifikowanej w rozumieniu przepisów ustawy prawo farmaceutyczne i dalszego rozwoju w tym zakresie, stałego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego i zarządzania w ochronie zdrowia, dla osób chętnych po uzyskaniu dodatkowych uprawnień (znajomość języka angielskiego, uzyskanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych) możliwość współudziału w realizowanej przez WCKiK współpracy międzynarodowej w obszarze współdziałania z innymi partnerami z NATO w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Warunki zatrudnienia;

– podległość służbowa – bezpośrednio Z-ca Dyrektora ds. medycznych,

– miejsce pracy: Zespól Medyczny WCKiK, ul. Szaserów 128 (kompleks WIM),

– preferowany pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę,

– skrócony wymiar czasu pracy do uzgodnienia – nie mniejszy jednak niż ¾ etatu,

– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word ) – na poziomie podstawowym,

 


 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Główne zadania:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (również w formule PCP), w szczególności jako przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej;
 2. udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych;
 3. sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 4. współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań, w tym postępowań do 130 000 zł;
 5. prowadzenie ewidencji postępowań;
 6. współpraca przy opracowywaniu planów zamówień oraz sprawozdań rocznych.

OCZEKIWANIA:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 2. 5 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze procesu zamówień publicznych;
 3. doświadczenie po stronie Zamawiającego;
 4. doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 5. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego;
 6. aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych;
 7. bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 8. zaangażowanie, inicjatywa i prokliencka postawa;
 9. umiejętność analitycznego myślenia;
 10. samodzielność w działaniu;
 11. otwartość na nowe zagadnienia (między innymi PCP i innowacyjne zamówienia);
 12. skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 13. wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 1. studia podyplomowe w obszarze PZP;
 2. doświadczenie w opracowywaniu planów zamówień publicznych;
 3. doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności;
 4. umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX;
 5. umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych;
 6. język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie, do prowadzenia korespondencji.

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.


Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało wykonywanie prac porządkowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko ,, Młodszy Asystent” diagnostę analityki medycznej do Działu Pobierania i Jej Składników Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
lub
-tytuł technika analityki medycznej.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisko będzie należało wykonywanie prac porządkowych.

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z  lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Kontroli Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.