Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH WOJSKOWEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Do pobrania: [OGŁOSZENIE]


Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH WOJSKOWEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Do pobrania: [OGŁOSZENIE]


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko – Starszy Inspektor do spraw szkoleń,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Główne zadania:

– przygotowywanie i realizowanie szkoleń;
– przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej;
– ustalanie terminów szkoleń pielęgniarek i położnych z przetaczania krwi i jej składników;
– nawiązywanie współpracy z instytucjami w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek
i położnych;
– rozliczanie szkoleń z przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych;
– prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
– powadzenie dokumentacji szkoleniowej pracowników administracyjnych;
– współudział w sporządzaniu planu marketingowego propagowania honorowego krwiodawstwa
i pozyskania dawców krwi,
– sporządzanie listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań,
– nawiązanie współpracy z firmami i instytucjami w zakresie wsparcia finansowego lub rzeczowego
WCKiK w zakresie poboru krwi i jej składników oraz rozpowszechniania idei honorowego
krwiodawstwa,
– sporządzanie i przekazywanie administratorowi sieci informacji oraz materiałów do umieszczenia
na stronie internetowej WCKiK z zakresu świadczonych usług,

Oczekiwania:
• wykształcenie średnie(preferowane kierunki administracyjne lub ekonomiczne);
• 3 lata doświadczenia zawodowego
• bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
• zaangażowanie, inicjatywa;
• samodzielność w działaniu;

Oferujemy:
– umowę o pracę;
– możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl
Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. 


Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zatrudni Kierownika Pracowni Kontroli Jakości.

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej,
– minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie,
Podstawowe obowiązki:
zwalnianie krwi i składników krwi oraz środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej.
 
Warunki zatrudnienia;
– podległość służbowa – bezpośrednio Kierownikowi Stacji,
– miejsce pracy: Stacja Terenowa WCKiK SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3.
– preferowany pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę,
– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word ) – na poziomie podstawowym,


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko – Specjalista w Sekcji Zabezpieczenia Technicznego, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków
1. realizacja zadań dotyczących przeglądów, konserwacji i walidacji sprzętu technicznego, urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów prądotwórczych, systemów ppoż, systemów alarmowych itp,
2. merytoryczne opracowanie faktur zakresie działalności Sekcji Zabezpieczenia Technicznego,
3. opracowanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Komisji Przygotowującej i Prowadzącej Postępowania o Udzielenie Zamówień Publicznych w WCKiK SPZOZ,
4. współuczestnictwo w działalności promocyjnej WCKiK,
5. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu planu rzeczowo – finansowego WCKiK,
6. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z potrzeb zakładu pracy, związanych z zajmowanym stanowiskiem, zgodnych z postanowieniami  Regulaminu Pracy.

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne lub informatyczne);
• 5 lat doświadczenia zawodowego
• bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
• zaangażowanie, inicjatywa;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• samodzielność w działaniu;
• skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
• wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.
Oferujemy:
– umowę o pracę;
– możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl
Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko – Starszy specjalista w dziale księgowo finansowym, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Główne zadania:

 1. Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych w zakresie gospodarki materiałowej

 2. Rozliczanie odchyleń ewidencyjnych.

 3. Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych zakwalifikowanych przez Koordynatora do rozliczeń zadań zleconych.

 4. Wykonywanie na zlecenie Koordynatora ds. zadań zleconych przesunięć międzymagazynowych z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej.

 5. Uzgadnianie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej zadań zleconych
  w zakresie pkt. 3 i 4.

 6. Uzgadnianie stanów magazynowych i kontrola ewidencji ilościowo-wartościowej
  z osobami odpowiedzialnymi w Terenowych Stacjach i Centrum WCKiK.

 7. Rozliczanie kosztów zakupów materiałowych.

 8. Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia inwentaryzacji i jej rozliczanie.

 9. Kontrola kont księgowych w zakresie zespołu 3 i 7

 10. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

 11. Kompletowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w WCKiK instrukcjami

 12. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uczestniczenie w szkoleniach

 13. Przestrzeganie zasad, procedur i terminów określanych w wewnętrznych dokumentach WCKiK

 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających
  z potrzeb zakładu pracy, związanych z zajmowanym stanowiskiem, zgodnych
  z postanowieniami Regulaminu pracy.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe(preferowane kierunki administracyjne lub ekonomiczne);

 • 5 lat doświadczenia zawodowego

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;

 • zaangażowanie, inicjatywa;

 • samodzielność w działaniu;

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy. 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. kadr

Opis stanowiska:

 1. zapewnienie prawidłowej i terminowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, cywilno-prawnych i kontraktów;
 2. tworzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 3. aktualizacja i administrowanie danymi w informatycznym systemie kadrowo-płacowym, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień kadrowo-płacowych np. na potrzeby jednostek organizacyjnych i instytucji zewnętrznych (GUS, ZUS, PFRON, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Pracy, komornik, itp.); bieżąca współpraca w tym zakresie.

Wymagania:

 1. doświadczenie w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej;
 2. praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 3. dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności programu Excel oraz programu Płatnik;
 4. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność;
 5. mile widziane doświadczenie w placówce medycznej zatrudniającej powyżej 100 osób. modułu RCP;

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni osobę do obsługi informatycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane informatyczne
 • Umiejętność konfiguracji i diagnostyki LAN/WAN
 • Bardzo dobra znajomość systemu Windows i pakietu Office
 • Znajomość zagadnień VPN
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziana znajomość systemu IBM-i

Zakres  obowiązków:

 • Świadczenie usług według potrzeb – na wezwanie
 • Konfiguracja sieci LAN/WAN
 • Konfiguracja sprzętu (komputery stacjonarne, drukarki, laptopy, sprzęt sieciowy)
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania (System operacyjny Windows, pakiet Office, aplikacje klienckie VPN)
 • Wsparcie użytkowników TS we Wrocławiu w problemach sprzętowo-programowych
 • Diagnozowanie usterek, w miarę możliwości drobne naprawy sprzętu
 • Zgłaszanie większych awarii do Sekcji Informatycznej WCKiK
 • Aktualizowanie wykazu posiadanego w TS sprzętu komputerowego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • Zatrudnienie w Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, ul Weigla 5
 • Nienormowany czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska „TS Wrocław – informatyk”

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ zatrudni Kierownika Pracowni Biologii Molekularnej w Dziale Badań czynników Zakaźnych Przenoszonych Drogą Krwi 

Wymogi formalne:

– prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni lub
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty zgodnego z profilem pracowni (tj. posiadanie specjalizacji przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej)

– 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min 2 lata w tym Dziale

– podstawowe zadania na  stanowisku: kierowanie pracownią, wykonywanie badań w zakresie diagnostyki czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi  u dawców (HIV, HCV, HBV, w oparciu o techniki biologii molekularnej oraz w razie potrzeby badań  w zakresie serodiagnostyki wirusów oraz kiły zgodnie z obowiązującymi SOP) , nadzór nad Pracownią Biologii Molekularnej, prowadzenie dokumentacji wykonanych badań w szczególności u dawców i badań komercyjnych (elektronicznej i papierowej), prowadzenie innej dokumentacji związanej ze specyfiką Pracowni i na rzecz Działu ( zestawienia badań, statystyk)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy w zależności wysługi lat pracy, od  przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy
 • Dodatek funkcyjny do 20% uposażenia zasadniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


 

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku podejmie współpracę z ratownikiem medycznym przy poborze krwi podczas ekip wyjazdowych oraz stacjonarnie.

Wymagania:

– tytuł zawodowy ratownika medycznego i realizacja obowiązku doszkalania zawodowego
określonego w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Współpraca w ramach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl.

 


Terenowa Stacja we Wrocławiu

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ pilnie zatrudni diagnostów laboratoryjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

Uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych będą dodatkowym atutem

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownik.wroclaw@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


 

 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie pilnie  zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika Działu Zapewnienia Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

– posiadanie tytułu specjalisty,

– min. 5 – letni staż pracy w zawodzie, w tym min. 2 lata w dziale zapewnienia jakości.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kadry@wckik.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Zespole Medycznym WCKiK ul. Szaserów 128 (WIM)
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy w zależności wysługi lat pracy, od  przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy
 • Dodatek funkcyjny do 20% uposażenia zasadniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres:kadry@wckik.pl

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Warszawie zatrudni Kierownika Pracowni Kontroli Jakości.

– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie przydatnej w diagnostyce laboratoryjnej,

– minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie, zwalnianie krwi i składników krwi oraz środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej.

 

Warunki zatrudnienia;

– podległość służbowa – bezpośrednio Kierownikowi Działu Zapewnienia Jakości,

– miejsce pracy: Zespól Medyczny WCKiK, ul. Szaserów 128 (kompleks WIM),

– preferowany pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę,

– skrócony wymiar czasu pracy do uzgodnienia – nie mniejszy jednak niż ¾ etatu,

– wymagana znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word ) – na poziomie podstawowym.

Kandydaci powinni składać aplikacje na adres: kadry@wckik.pl


 

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało wykonywanie prac porządkowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko ,, Młodszy Asystent” diagnostę analityki medycznej do Działu Pobierania i Jej Składników Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do Działu Preparatyki Krwi, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– dyplom magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
lub
-tytuł technika analityki medycznej.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko Pomocy Laboratoryjnej w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w godz. 07.30-15.05.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisko będzie należało wykonywanie prac porządkowych.

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Krakowie zatrudni technika analityki medycznej do Pracowni kwalifikacji dawców, w pełnym wymiarze czasu pracy.


WCKiK SPZOZ w Warszawie podejmie współpracę z  lekarzem w ramach umowy zlecenia lub umowy zawartej w trybie konkursu ofert.
Do głównych zadań będzie należało badanie oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz nadzorowanie poboru krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych.


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Kontroli Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
– posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych
kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.