Oferty pracy:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą przy ul. Koszykowej 78 00-671 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
– art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Działu Zapewnienia Jakości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
– znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel ) – na poziomie podstawowym

Podstawowe obowiązki:
zwalnianie krwi i jej składników do użytku klinicznego, środków jednorazowego użytku w oparciu o obowiązujące przepisy i standardowe procedury operacyjne, wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości składników krwi, nadzór nad przeglądami i dopuszczaniem do użytku sprzętu i aparatury medycznej, wykonywanie badań na potrzeby walidacji procesów

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni pielęgniarkę lub ratownika medycznego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:

– pobór krwi i jej składników w warunkach stacjonarnych i ekipowych

– opieka nad dawcą w trakcie poboru

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%

– świadczenia socjalne z ZFŚS

– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku zatrudni lekarza do kwalifikacji kandydatów na dawców krwi i jej składników.

Obowiązki:
– Badanie i kwalifikacja lekarska dawców do oddania krwi w warunkach stacjonarnych i ekipowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
– Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia powikłań związanych z oddawaniem krwi.
– Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad nią zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania:
– prawo wykonywania zawodu lekarza.
– mile widziana znajomość zasad funkcjonowania komputerowego Banku Krwi.

Preferowana forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Oferujemy:

– dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%
– świadczenia socjalne z ZFŚS
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa 1

Tel. 261 845 557
Fax. 261 845 135
e-mail: zp@wckik.pl

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ polegających na: świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych, techników oraz pielęgniarek obejmujące czynności z zakresu ekspedycji w Zespole Medycznym w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) oraz świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej oraz pielęgniarek obejmujące czynności z zakresu ekspedycji w Terenowej Stacji WCKiK w Ełku, w Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie i w Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie oraz w Terenowej Stacji WCKiK w Gdańsku w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) oraz świadczeniu usług medycznych w zakresie zabezpieczenia ciągłości pracy diagnostów laboratoryjnych obejmujące czynności z zakresu obsługi Banku Krwi, ekspedycji oraz immunologii transfuzjologicznej w Terenowej Stacji WCKiK w Bydgoszczy, Terenowej Stacji WCKiK we Wrocławiu, Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie, w godzinach pozaregulaminowych w dni robocze, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy (godziny regulaminowe pracy 7:30-15:05) zapraszając jednocześnie oferentów do składania ofert – Sprawa 12/KO/2023.
1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Planowany okres realizacji umowy: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń jest dzień 01.01.2024 r.

2. Szczegółowe warunki konkursu, informacje o przedmiocie zamówienia, obowiązujące formularze oferty i projekt umowy udostępnione są na stronie internetowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/863782

3. Miejsce i termin składania ofert:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kancelaria ogólna, budynek C, III piętro,
ul. Koszykowa 78; 00-671 Warszawa 1
Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2023 r. do godziny 12:00

4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.


WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno – Logistycznego.

Podstawowe obowiązki:

– Organizacja oraz koordynowanie pracy podległego zespołu w zakresie:
• planowania i zaopatrzenia,
• logistyki i zabezpieczenia technicznego,
• działalności promocyjnej,
• zamówień publicznych,
• kadr.
– Współudział w tworzeniu planów, zestawień, sprawozdań w zakresie kompetencji działu.

Wymagania:

– Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne, logistyczne).
– Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym na stanowisku kierowniczym.

Od kandydata oczekujemy:

– Znajomości zagadnień technicznych.
– Umiejętności planowania i organizacji.
– Samodzielności, dokładności i odpowiedzialności.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze w godz. 07.30-15.05.
– Dodatek stażowy uzależniony od wysługi lat pracy od 5 do 20%.
– Świadczenia socjalne z ZFŚS.
– Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres: kadry@wckik.pl lub kontakt telefoniczny 261 846 160.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)