System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia, projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 1. dawców i kandydatów na dawców krwi,

 2. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki
  w celach leczniczych,

 3. Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane
  z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,

 4. instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 1. ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,

 2. dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,

 3. optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania
  i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,

 4. podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

 1. usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,

 2. skutecznemu zarządzaniu danymi. 

Nowe usługi e-zdrowia

W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

 1. dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

  1. umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,

  2. profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak: 

  3. wyniki bezpłatnych badań,

  4. zapotrzebowanie na określoną grupę krwi, 

  5. kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,

  6. czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

  7. uzyskanie zaświadczenia:

   1. dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny,

   2. dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań lekarskich,

   3. dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

  8. złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników,

 1. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

  1. zamówienie krwi i jej składników,

  2. informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,

  3. uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,

  4. zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników.

 

Korzyści związane z e-Krew

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:

 1. stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,

 2. dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.


Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 1. dawcy krwi:

  1. zaoszczędzą czas,

  2. lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

 2. podmioty lecznicze:
  1. zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb,
 3. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  1. zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
  2. skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS
   z zaproszeniem),
  3. zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi,
  4. instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
  5. zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
  6. będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”.
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym: 

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

Partnerami projektu są:

 1. Narodowe Centrum Krwi

 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 

 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie

 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach

 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu