System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, skierowany do:

 

 1. dawców i kandydatów na dawców krwi,
 2. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 3. Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 4. instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

 

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 

 1. ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 2. dostosowanie liczby i rodzajów donacji, do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 3. optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 4. podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

 

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Dostarczone produkty Projektu e-Krew umożliwią kompleksową realizację zadań w obszarze publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa w wybranym ośrodku pilotażowym, którego funkcję pełnić będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W pozostałych Centrach system e-Krew zostanie wdrożony w zakresie umożliwiającym obsługę podstawowych usług dla Dawców i Szpitali.

Nowe usługi e-zdrowia

W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

 1. dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
  1. zaplanowanie wizyty w punkcie pobierania krwi,
  2. złożenie deklaracji o wycofaniu donacji,
  3. uzyskanie zaświadczeń (np. dla pracodawcy o pobycie w placówce CKiK uprawniające do dnia wolnego w pracy, lub dla Urzędu Skarbowego o honorowym oddaniu krwi),
  4. dostęp do informacji o ostatniej donacji oraz dostępnych terminach następnych donacji.

 

Obsługę usług dla Dawców za pośrednictwem Systemu e-Krew będą świadczyły wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kraju. Funkcjonalności dla Dawców będą rozwijane sukcesywnie wraz uruchamianiem systemu e-Krew w kolejnych CKiK. Kolejne wdrożenia będą poszerzały również zakres informacji profilowanych udostępnianych kolejnym grupom dawców.

 

 1. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
  1. składanie elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,
  2. dokonywanie zwrotów i reklamacji krwi i jej składników,
  3. informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych.

 

Dostęp do usług świadczonych przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szpitale będą mogły uzyskać z poziomu systemów szpitalnych lub z poziomu Aplikacji Gabinet.gov udostępnianej nieopłatnie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Korzyści związane z systemu e-Krew

 

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew pozwoli zapewnić bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Oprócz tego, dzięki systemowi:

 1. dawcy krwi:
  1. zaoszczędzą czas,
  2. lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji,
 2. podmioty lecznicze:
  1. zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
 3. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  1. optymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
  2. będą mogły obsługiwać procesy pobierania krwi, preparatyki i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym,
  3. otrzymają możliwość komunikacji z dawcami poprzez kanał sms lub e-mail np. w sprawie dot. złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Numer Porozumienia o dofinansowanie Projektu: POPC.02.01.00-00-0082/17-00
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 273 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 92 273 914,64 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 273 914,64 zł, w tym: 

 • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 091 413,96 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 182 500,68 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

Partnerami projektu są:

 

 • Narodowe Centrum Krwi
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu