Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej w lipcu 2005 roku. Rozporządzenie MON z dnia 28.10.2004r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa Dz. U. z 2004 Nr 243, poz. 2433.

Najważniejsze zadania WCKiK:

– Wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi.

– Przygotowanie do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych.

– Gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników dla celów mobilizacyjnych i działań bieżących, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Zabezpieczanie w krew i jej składniki jednostek sojuszniczych, w ramach wsparcia państwa gospodarza.

– Kontrolowanie i ocenianie, jakości krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Opracowanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

– Pobieranie i konserwowanie krwi oraz produkcja preparatów krwio i osoczopochodnych.

– Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne.

– Szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie: badań immunohematologicznych, preparatyki oraz zasad leczenia krwią, szkolenia dla pielęgniarek.

– Prowadzenie usług laboratoryjnych.