Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej w lipcu 2005 roku. Rozporządzenie MON z dnia 28.10.2004r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa Dz. U. z 2004 Nr 243, poz. 2433.

Najważniejsze zadania WCKiK:

– Wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi.

– Przygotowanie do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych.

– Gromadzenie i utrzymywanie zapasów krwi i jej składników dla celów mobilizacyjnych i działań bieżących, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Zabezpieczanie w krew i jej składniki jednostek sojuszniczych, w ramach wsparcia państwa gospodarza.

– Kontrolowanie i ocenianie, jakości krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Opracowanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów transfuzjologicznych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

– Pobieranie i konserwowanie krwi oraz produkcja preparatów krwio i osoczopochodnych.

– Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne.

– Szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie: badań immunohematologicznych, preparatyki oraz zasad leczenia krwią, szkolenia dla pielęgniarek.

– Prowadzenie usług laboratoryjnych.


Nasze osiągnięcia:

– Jako pierwsi wśród jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi wprowadziliśmy do praktyki tzw. filtrację In Line, czyli wytwarzanie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych.

– Wojskowa służba krwi, jako trzecia jednostka w Polsce uruchomiła procedurę wykrywania markerów wirusowych metodami biologii molekularnej pojedynczej donacji krwi z jednej probówki.

– WCKiK, jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce prowadzi procedurę mrożenia Koncentratu Krwinek Czerwonych.

– W ciągu roku pobieramy średnio ok. 30 tyś donacji krwi w zależności od otrzymanych dotacji z MON.

W lipcu 2009 roku podpisanie umowy na użyczenie najnowszego ambulansu do poboru krwi im. Jana Pawła II – rozpoczęcie poboru.


Nasza współpraca:

Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi promującymi honorowe krwiodawstwo między innymi:

– Internetowy Klub Honorowych Dawców Krwi 

– Polski Czerwony Krzyż

– Klub HDK na terenie całego kraju.

KREW I JEJ SKŁADNIKI POBRANE PRZEZ WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SĄ PRZEZNACZONE DO RATOWANIA LUDZKIEGO ŻYCIA BEZ DZIELENIA PACJENTÓW NA WOJSKOWYCH I CYWILNYCH.