Narodowe Centrum Krwi w partnerstwie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii realizuje projekt „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Celem głównym projektu jest doskonalenie systemu jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK). Realizacja powyższego projektu umożliwić ma poprawę i ujednolicenie procesów wykonywanych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK), w tym tworzenie standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz wykorzystywanie odpowiednich modeli statystycznej kontroli procesów (SKP).

Celami szczegółowymi w odniesieniu do celu głównego są:

1. Opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy (jednolitych schematów opracowywania SOP, modeli prowadzenia SKP oraz standardu obsługi dawców).

2. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności kadry CKiK, w tym kadry zarządzającej, w celu zapewnienia optymalnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy/biorcy.

W projekcie będą uczestniczyły 23 jednostki organizacyjne publicznej służby krwi – Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wsparciem objęci zostaną pracownicy CKiK wybranych komórek organizacyjnych (siedzib głównych oraz ich oddziałów terenowych), różnych szczebli struktury organizacyjnej tychże komórek organizacyjnych, w tym również kadra zarządzająca CKiK. Realizacja projektu została podzielona na trzy zasadnicze etapy/zadania:

1. Stworzenie i wdrożenie jednolitego schematu opracowywania standardowych procedur operacyjnych i podręcznika wdrożeniowego.

2. Opracowanie modeli prowadzenia statystycznej kontroli procesów i podręcznika wdrożeniowego.

3. Opracowanie standardu obsługi dawców i podręcznika wdrożeniowego.

Wartość całkowita projektu to 6 600 000,00 zł, z czego 5 555 220,00 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.