Deklaracja dostępności

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznicttwa SPZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.wckik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.06.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa.
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Koszykowej. Windy i korytarze są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking. W budynku znajduje się recepcja. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami.

Dane kontaktowe

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
Ul. Koszykowa 78
00-671 Warwszawa
tel: 261845066
email: sekretariat@wckik.pl

Opublikował(a): wckik

Ostatnia zmiana: