Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci MAMY Pana Tomasza SZELESTA.
Wyrazy głębokiego żalu oraz najszczersze kondolencje

Składa Dyrekcja oraz pracownicy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SPZOZ